Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2020 roku

 Troszyn, dnia 3 stycznia 2020r.

UG. 271.06.2019 

 

 

 INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór                                            i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  nieruchomości zamieszkałych na terenie   Gminy Troszyn w 2020 roku ”   prowadzonego   w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ), Zamawiający:  Gmina Troszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn - Edwina Mierzejewskiego,                       informuje o:

1.    WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

MPK PURE HOME Sp. z o.o. „ w restrukturyzacji”

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

cena brutto oferty: 983 082,42 zł

termin płatności faktur: 30 dni

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK PURE HOME Sp. z o.o. „ w restrukturyzacji”,                                         07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 spełniła warunki określone przez Zamawiającego                       w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz termin płatności faktur  40% - 40 punktów

2.    ZŁOŻONYCH OFERTACH

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o.,                             ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK PURE HOME Sp. z o.o.                                              „ w restrukturyzacji”, 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz termin płatności faktur  40% - 40 punktów

Zamawiający przyznał punkty  w poszczególnych kryteriach korzystając  z działań:

Kryterium „cena oferty”:

C= CN : COC x60

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN - najniższa oferowana cena

COC – cena oferty ocenianej

Kryterium „Termin płatności faktur ”

TPF= TPFOC: NOTPF  x40

Gdzie:

TPF - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin płatności faktur

TPFOC – termin płatności faktur oferty ocenianej,

NOTPF – najdłuższy  oferowany  termin płatności faktur

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największa liczbę punktów obliczona według wzoru:

P = C +TPF

gdzie:

P – łączna liczba punktów uzyskana przez ocenianą  ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez ocenianą ofertę w kryterium „cena oferty”

TPF– liczba punktów uzyskana przez ocenianą ofertę w kryterium „termin płatności faktur”.

III. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

IV. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

V. Unieważnienie postepowania -  nie dotyczy.

VI. Umowa z Wykonawcą  na realizację niniejszego zamówienia  zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

Podpisał:

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1701469, odwiedzin dzisiaj: 1

Script logo