Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

            Troszyn, dnia  16 grudnia 2019r.

UG. 271.05.2019

 

 

 INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa  i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”  Część II:

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie- Sawały - /dr. pow. Zamość - Gostery/ - Żmijewek - /dr. pow. Zamość- Gostery/ z przyległymi drogami wewnętrznymi.

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający: Gmina Troszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn- Edwina Mierzejewskiego, informuje że                          w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” z podziałem na następujące części:

Część I: Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych                                  w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej  nr 2559W Zamość- Gostery- granica województwa- (Głębocz) oraz drogi powiatowej nr 2555W Troszyn -  Kleczkowo.

Część  II:  Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie- Sawały - /dr. pow. Zamość - Gostery/ - Żmijewek - /dr. pow. Zamość- Gostery/ z przyległymi drogami wewnętrznymi.

I.  W CZĘŚCI II  pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILEWO WIELKIE- SAWAŁY - /DR. POW. ZAMOŚĆ - GOSTERY/ - ŻMIJEWEK - /DR. POW. ZAMOŚĆ- GOSTERY/ Z PRZYLEGŁYMI DROGAMI WEWNĘTRZNYMI wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, cena oferty : 4 597 575,08zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 08/100 złotych)

Uzasadnienie

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

II. OFERTY ZŁOŻONE W CZĘŚCI NR  II: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILEWO WIELKIE- SAWAŁY - /DR. POW. ZAMOŚĆ - GOSTERY/ - ŻMIJEWEK - /DR. POW. ZAMOŚĆ- GOSTERY/ Z PRZYLEGŁYMI DROGAMI WEWNĘTRZNYMI.

Do wyznaczonego terminu  wpłynęła 1 oferta:

Oferta Nr 1:  CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o.  uzyskała łącznie   liczbę 100,00 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60,00 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40,00 punktów

Zamawiający przyznał punkty  w poszczególnych kryteriach korzystając  z działań:

Kryterium „cena oferty”:

C= CN : COC x60 pkt

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

CN - najniższa oferowana cena

COC – cena oferty ocenianej

Kryterium „Okres gwarancji”

OG= OGOO: NOOG  x40pkt

Gdzie:

OG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”

OGOO – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej,

NOOG – najdłuższy  oferowany okres gwarancji

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największa liczbę punktów obliczona według wzoru:

P = C +OG

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

OG– liczba punktów  w kryterium „Okres gwarancji”.                                                                                                          

III. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

IV. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

V. Unieważnienie postepowania -  nie dotyczy.

VI. Umowa z Wykonawcą  na realizację niniejszego zamówienia  zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

                                                                                                             Podpisał:

                                                                                                  Wójt Gminy Troszyn

                                                                                          mgr inż. Edwin Mierzejewski

                                                                                                

 

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1701468, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo