Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie

     Troszyn, dnia  16 grudnia 2019r.

UG. 271.04.2019

 

 

 INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający: Gmina Troszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn- Edwina Mierzejewskiego, informuje że                          w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” z podziałem na dwie części:

Część  I : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie.

Część  II: Rozbudowa sieci wodociągowej.

 

I.1.  W CZĘŚCI NR  I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TROSZYNIE WYBRANO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski

ul. Kościuszki 24, 19-300 Ełk

cena oferty: 971 700,00zł( słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset  00/100 złotych)

Uzasadnienie

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

I.2. W CZĘŚCI NR  II ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBRANO  NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka,  cena oferty: 131 161,00 zł                   ( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden  złotych  00/100)

Uzasadnienie

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

 

 

II.1. OFERTY ZŁOŻONE W CZĘŚCI NR  I: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TROSZYNIE

Do wyznaczonego terminu  wpłynęło 3 oferty:

Oferta Nr 1:  AQUA SOFT S.C.  K. ŁUKASZEWICZ, E. ŁUKASZEWICZ

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: AQUA SOFT S.C.  K. ŁUKASZEWICZ, E. ŁUKASZEWICZ uzyskała łącznie   liczbę 93,26 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 53,26 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski

ul. Kościuszki 24, 19-300 Ełk

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski  uzyskała łącznie   liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

Oferta nr 3: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ ZIEJA” RYSZARD ZIEJA, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE                              „ ZIEJA” RYSZARD ZIEJA, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9 została   odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp który stanowi:„ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 , na przedłużenie terminu związania ofertą”.  

II.2. OFERTY  ZŁOŻONE  W CZĘŚCI NR  II  ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Do wyznaczonego terminu  wpłynęło 2 oferty:

Oferta Nr 1:  Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk uzyskała łącznie   liczbę 100 punktów w kryteriach: - cena 60%  - 60,00 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa uzyskała łącznie  najkorzystniejszą liczbę 93,14punktów w kryteriach: - cena 60%  - 53,14 punktów oraz okres gwarancji 40% - 40 punktów

Zamawiający przyznał punkty  w poszczególnych kryteriach korzystając  z działań:

Kryterium „cena oferty”:

C= CN : COC x60 pkt

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

CN - najniższa oferowana cena

COC – cena oferty ocenianej

Kryterium „Okres gwarancji”

OG= OGOO: NOOG  x40pkt

Gdzie:

OG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”

OGOO – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej,

NOOG – najdłuższy  oferowany okres gwarancji

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największa liczbę punktów obliczona według wzoru:

P = C +OG

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

OG– liczba punktów  w kryterium „Okres gwarancji”.                                                                                                           

III. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

V. Unieważnienie postepowania -  nie dotyczy.

VI. Umowy z Wykonawcą  na realizację niniejszego zamówienia ( odrębnie dla każdej części) zostaną podpisane zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

                                                                                                             Podpisał:

                                                                                                   Wójt Gminy Troszyn

                                                                                             mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1701468, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo