PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: Nazwa projektu: Jesteśmy za indywidualizacją

Od 2 września 2013r. Gmina Troszyn realizuje projekt pn.: Jesteśmy za indywidualizacją w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia w regionach , Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ogólna wartość projektu: 107 235,00 zł

w tym

Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 94 dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Troszyn w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa w Troszynie, Szkoła Podstawowa w Łątczynie oraz Szkoła Podstawowa w Kleczkowie, biorące udział w projekcie otrzymały pomoce dydaktyczne, laptopy oraz meble, niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu, zorganizowanych zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców
Źródłowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www. efs.gov.pl

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu